Faculties

 

공유정교수님_프로필 Professor Kong
Ewha Womans university, Master in Korean Language & Literature as a Foreign Language
KOICA Job Training Send to abroad Tutor
Commissioner of commission of Global Korean Language and Literature
임미현교수님_프로필
Professor Im
Yonsei University Ph.D. in Korean Language
Tutor in Yongsei University GMBA(Global MBA) Business Korean class
Commissioner of commission of Global Korean Language and Literature
TOPIK KOREA Tutor, Researcher
TOPIK Writing Tutor
김남미교수님_프로필
Professor Kim
Sogang University, bachelor
Sogang University, Ph.D. in Korean Language Literature
Sogang University Writing Center, Research Professor
Grammar and Essay Tutor
TOPIK KOREA Researcher
prof_ohlast22 Professor Oh
Ewha Womans university, Master in Korean Language & Literature as a Foreign Language
ChongShin University, Tutor on Korean Teacher Training Program
KOICA Job Training Send to abroad Cordinator
j-k-oh.jpg Professor J.K. Oh
Yonsei University
Education of Korean language as a foreign language.
Instructor in TOPIK KOREA Edu Center, Seoul.
esther
Professor Esther
Heilongjiang University , China. Master in Chinese International Education
East University of Heilongjiang, Korean language tutor (before)
ChongShin University, Global Short-term Program Cordinator
TOPIK KOREA Korean Tutor
정욱조선생님_프로필 Professor Jung
Ocean University of China
TOPIK KOREA Korean Tutor
Teaching Korean for Chinese
남진경교수님_프로필 Professor Nam
Master of Arts in TESOL, San Jose State University
Taught English to newcomersat Catholic Charities of Santa Clara County
TOPIK KOREA Researcher
김아름최종최종 Professor Kim
KyungHee University PH.D. in International Korean Language & Literature
Beijing Language& Culture University, Master
Cham Korean Institute Adviser
토야선생님_프로필
Professor TOYA
Yonsei University, Sociology Ph.D.
их сургууль (ulaanbaatar university) Korean Language Studies Professor
Mongolia ulaanbaatar culture Promotion Center, Korean tutor
인도선생님_프로필
Professor Shatian Shu
Seoul National University, Ph.D. in Korean language and Literature Jawaharlal Nehru University Professor in Korean Language college
TOPIK KOREA Adviser
미얀마선생님_프포필
Professor ENITA
한국외국어대학교
Hankuk University of Foreign Studies, bachelor’s degree
TOPIK KOREA Adviser
유문명선생님_프로필 Professor Liu
韩国延世大学韩国语教育专业博士在读
研究方向:韩国语词汇、韩国文化教学
엔도아유미선생님_프로필
Professor AYUMI
早稲田大学教育学部卒業
SoftBank                
예카트리나_프로필 Professor Ekaterina
Высший колледж корееведения, специализация «Экономика Кореи»
Магистратура Высшей школы международных исследований Женского универстита Ихва, специализация «Преподавание корейского языка как иностранного»
히엔선생님_프로필 Professor HienTốt nghiệp cử nhân Khoa Hàn Quốc học, Đại học Ngoại ngữ Tin học TP Hồ Chí Minh.
Tốt nghiệp thạc sĩ Khoa Xã hội học, Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương.
Hoàn thành chương trình tiến sĩ chuyên ngành Sư phạm Hàn ngữ, Đại học nữ sinh Ewha.
홍센선생님_프로필 Professor Huong Sen
Giảng viên Đại học Cảnh sát Hàn Quốc
NCS Tiến sĩ Trường Sư Phạm – Đại học Quốc Gia Seoul
Giảng viên Khoa Hàn Quốc Học – Đại học KHXH & NV TP.HCM
Professor Deborah  
TOPIK KOREA Researcher
Teaching Korean for Spanish
Professor Jin 
中国 湘潭大学 国际法专业 硕士
中国 湖南鸿鹄外国语学校 曾担任7年时间的
韩国语讲师 TOPIK KOREA 中文传授 TOPIK 技巧讲师
Company Information

㈜한국토픽교육센터 | (07009) 서울특별시 동작구 사당로 188 (사당동223-1) 토픽코리아
대표이사: 오세형 | 전화: 02-6249-5747 | 팩스: 02-595-5749 | 사업자등록번호: 108-81-97642
원격평생교육원시설 신고 (2011.08.03 서울특별시 동작관악교육지원청) | 통신판매업신고: 2011-서울동작-0690
개인정보관리책임자: 이성재([email protected]) | 개인정보 보유기간 : 회원탈퇴시까지